ด้วยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทย ทำหน้าที่ทางวิชาการด้านคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด  มีความประสงค์จะรับสมัคร  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
  • ไม่จำกัดเพศ และสาขาการศึกษา
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 310, 311,312  โทรสาร 0-2644-8347  E-mail :  tnibinfo@gmail.com  หรือสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.tab.or.th/downloads/application_form_tnib.doc  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่  31  สิงหาคม 2562  

 

หลักฐานในการสมัคร

  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • รูปถ่าย 1 รูป
ไฟล์แนบ
Attachment Size
ใบสมัครงาน.doc 93 KB